Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1992:1461) om verkan av vissa förbehåll vid överlåtelse av fastighet som tillhör staten, m.m.

Utfärdad den 17 december 1997

Har staten vid överlåtelse av en fastighet eller del av en fastighet förbehållits äganderätten till föremål som hör till fastigheten, gäller förbehållet mot tredje man även om föremålet efter överlåtelsen blir kvar på fastigheten. Detta gäller dock endast om föremålet är

  1. allmän teleledning och därtill hörande anläggningar,

  2. sådan anläggning för radiosändning som ingår i det allmänna telenätet,

  3. anläggning för rundradiosändning,

  4. sådan anläggning för radiosändning och telekommunikation som ingår i järnvägarnas och luftfartens drifts- och säkerhetssystem,

  5. elektrisk starkströmsledning och därtill hörande anläggningar,

  6. fyr eller annan säkerhetsanordning för sjöfarten, eller

  7. byggnad, ledning eller anläggning som uteslutande är avsedd för totalförsvaret.

Har staten överlåtit ett sådant föremål som avses i första stycket 1–6 utan att samtidigt överlåta den fastighet som föremålet hör till, gäller överlåtelsen mot tredje man även om egendomen blir kvar på fastigheten.

Har staten förbehållits äganderätt till föremål enligt första stycket eller överlåtit föremål enligt andra stycket, upphör föremålet genom överlåtelsen att höra till fastigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1461
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993.

  2. Lagen tillämpas även i fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet. I sådana fall skall bestämmelserna dock inte tillämpas i förhållande till tredje man som före ikraftträdandet har förvärvat rätt avseende fastigheten.