Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:42

Utkom från trycket den 21 februari 2006
Lag om ändring i jordabalken;
utfärdad den 2 februari 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § jordabalken2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:175, bet. 2005/06:TU4, rskr. 2005/06:142.

2)

Balken omtryckt 1971:1209.

3) Till en fastighet hör

3)

Senaste lydelse 2003:626.

  • byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk,

  • på rot stående träd och andra växter,

  • naturlig gödsel.

Till en fastighet hör även en sådan byggnad eller annan anläggning som är uppförd utanför fastigheten, om den är avsedd för stadigvarande bruk vid utövandet av ett servitut till förmån för fastigheten och inte hör till den fastighet där den finns. Detsamma gäller i fråga om en ledning eller annan anordning för vilken ledningsrätt har beviljats, om det vid en förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) har förordnats att rätten skall höra till fastigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:42

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)