Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:138 Utkom från trycket den 14 mars 2006Förordning om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.;utfärdad den 23 februari 2006.Regeringen föreskriver att det i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. skall införas fyra nya paragrafer, 17 a–17 c och 19 a §§, samt närmast före 17 a § en ny rubrik av följande lydelse.Särskilda krav på hissar i byggnader17 a §17 a §I byggnader skall hissar som är avsedda för persontransport och som saknar korgdörr eller annat skydd mot schaktväggen förses med en skylt som varnar för risken att klämmas av föremål som fastnar i schaktväggen. 17 b §17 b §I byggnader som huvudsakligen innehåller arbetslokaler skall hissar som är avsedda för persontransport och som saknar korgdörr eller annat skydd mot schaktväggen förses med korgdörr eller annat lämpligt skydd i korgöppningen.17 c §17 c §I samband med att en hiss i en byggnad genomgår en större ändring eller när en väsentlig del av hissen byts ut skall i skälig utsträckning nödvändiga åtgärder vidtas för att höja säkerheten vid användningen av hissen. 19 a §19 a § Tidigare 19 a § upphävd genom 1999:372.Boverket får meddela närmare föreskrifter om vilka hissar som omfattas av 17 a–17c §§ och vilka åtgärder som skall vidtas. Boverket får även meddela föreskrifter om vilka förändringar av en hiss som kan föranleda åtgärder enligt 17 c §. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007 i fråga om 17 a §, den 31 december 2012 i fråga om 17 b § och i övrigt den 13 april 2006.På regeringens vägnarMONA SAHLINLena Ingvarsson(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)