Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:144 Utkom från trycket den 14 mars 2006Lag om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister;utfärdad den 2 mars 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:28, bet. 2005/06:LU17, rskr. 2005/06:159. föreskrivs att det i lagen (2000:224) om fastighetsregister skall införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.7 a §7 a §Trots de begränsningar som anges i 7 § första–tredje styckena får den som senast har beviljats lagfart på en fastighet ha direktåtkomst till uppgifter om fastigheten. Om fastigheten är upplåten med tomträtt, får i stället den som enligt fastighetsregistrets inskrivningsdel är tomträttshavare ha sådan direktåtkomst. Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.På regeringens vägnarLENI BJÖRKLUNDSten Andersson(Justitiedepartementet)