Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:156 Utkom från trycket den 21 mars 2006Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister;utfärdad den 9 mars 2006.Regeringen föreskriver att 42, 44, 47, 67 och 83 §§ förordningen (2000:308) om fastighetsregister skall ha följande lydelse.42 §42 §Inskrivningsdelen skall innehålla uppgifter omlagfart,tomträttsupplåtelse,tomträttsinnehav,inteckningar m.m.,anteckningar, samtäldre förhållanden.Därutöver skall för varje inskrivningsmyndighets område redovisas datum för senaste inskrivningsdag, för vilken samtliga beslut och anteckningar har förts in i registret (aktualitetsdatum).En inskrivningsmyndighets beslut i ett inskrivningsärende skall föras in i inskrivningsdelen om beslutet innebär att en ansökan eller en anmälan bifalls, förklaras vilande eller avslås. Även beslut om uppskov och avvisning skall föras in i inskrivningsdelen. Beslut om omedelbar avvisning enligt 19 kap. 12 § jordabalken skall dock inte föras in i inskrivningsdelen. 44 §44 § Senaste lydelse 2005:417.Uppgifter om lagfart skall avseförvärvarens person- eller organisationsnummer, om sådant finns, och namn,datum för ansökan om lagfart och aktnummer,beslut som innefattar bifall till ansökan om lagfart, om dagen för bifall inte är densamma som dagen för ansökan,när ansökan om lagfart i en andel av fastigheten bifalls, uppgift om den andel som lagfarten avser, uppgift om förvärvets art och fångeshandlingens datum,uppgift om köpeskilling, om inte förvärvet omfattar en del av en fastighet,beslut som inte innefattar bifall till lagfartsansökan, samt, om ansökan rör endast en del av fastigheten, uppgift om den del av fastigheten som ansökan avser,uppgift om namnändring beträffande den för vilken lagfart senast har sökts eller beviljats,hänvisning till ny ägares ansökan om lagfart på fastigheten eller del av den, om ansökan inte har bifallits,uppgift från förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken att hans eller hennes förordnande avser fastigheten, samtuppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 29 § första stycket 3–5 och 20 kap. 14 § jordabalken samt, såvitt gäller lagfart, 19 kap. 23, 25 och 35 §§ samma balk, 13 § fjärde stycket jordförvärvslagen (1979:230), 6 § lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. och 5 § andra stycket sambolagen (2003:376). 47 §47 §Uppgifter om tomträttsinnehav skall avsede uppgifter som anges i 44 § första stycket 1–10 och 45 § första stycket, varvid vad som där sägs om fastighet, fångesman och ansökan om lagfart i stället skall avse tomträtt, tidigare tomträttshavare och ansökan om inskrivning av tomträtt, samtuppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 29 § första stycket 3–5 och 20 kap. 14 § jämfört med 21 kap. 7 § jordabalken samt, såvitt gäller inskrivning av tomträtt, 19 kap. 23, 25 och 35 §§ samma balk, 6 § lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. och 5 § andra stycket sambolagen (2003:376).Om förvärvaren har förvärvat tomträtten eller del av tomträtten genom flera förvärv, skall 45 § andra stycket tillämpas på motsvarande sätt. 67 §67 §Innehåller fastighetsregistret uppgift om person- eller organisationsnummer för den som har sökt lagfart eller inskrivning av upplåtelse eller förvärv av tomträtt, skall Lantmäteriverket som tilläggsinformation till uppgifter i inskrivningsdelen redovisa uppgift om dennes postadress. Om vederbörande är fysisk person, skall inskrivningsdelen dessutom innehålla uppgift om civilstånd samt, i förekommande fall, makes personnummer, namn och postadress eller tidpunkten för äktenskaps upplösning samt vårdnadshavares personnummer, namn och postadress. 83 §83 §Lantmäteriverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av 7 a § lagen (2000:224) om fastighetsregister samt ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Om föreskrifterna rör inskrivningsdelen, skall föreskrifterna meddelas efter samråd med Domstolsverket.Om det finns särskilda skäl, får Lantmäteriverket i enskilda fall medge undantag från bestämmelser i förordningen. Verket får dock inte medge undantag från bestämmelser som gäller inskrivningsdelen. Denna förordning träder i kraft i fråga om ändringen av 83 § den 1 september 2006 och i övrigt den 15 april 2006.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMSten Andersson(Justitiedepartementet)