Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:158 Utkom från trycket den 21 mars 2006Förordning om ändring i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis;utfärdad den 9 mars 2006.Regeringen föreskriver i fråga om kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevisSenaste lydelse av 7 § 1985:791. 8 § 2000:318. dels att 7 och 8 §§ skall upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 7 § skall utgå, dels att 2 § skall ha följande lydelse. 2 §2 § Senaste lydelse 2000:318.Uppgift om innehållet i fastighetsregistret lämnas i form av fastighetsbevis,gravationsbevis,samfällighetsbevis,kvartersbevis,anläggningsbevis.Ett bevis som avses i första stycket framställs maskinellt av Lantmäteriverket på blankett enligt formulär som fastställs av verket i samråd med Domstolsverket. Beviset expedieras genom Lantmäteriverkets försorg.Trots bestämmelsen i första stycket får Lantmäteriverket, om det inte finns något hinder till följd av personuppgiftslagen (1998:204) eller lagen (2000:224) om fastighetsregister, efter särskild framställan från en myndighet eller någon annan tillhandahålla de utdrag och sammanställningar av innehållet i fastighetsregistret som verket bestämmer.Denna förordning träder i kraft den 15 april 2006.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMSten Andersson(Justitiedepartementet)