Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:330

Utkom från trycket den 23 maj 2006
Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar;
utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:83, bet. 2005/06:NU15, rskr. 2005/06:217.

1 §

2) Rörledning för transport av råolja eller produkt av råolja eller av annan vätska eller gas som är ägnad att användas som bränsle får ej utan särskilt tillstånd (koncession) framdragas eller begagnas. Bestämmelser om naturgasledningar finns i naturgaslagen (2005:403).

2)

Senaste lydelse 2000:601.

Koncession krävs icke för ledning som

  1. har eller avses få en längd av högst 20 kilometer,

  2. huvudsakligen skall nyttjas för tillgodoseende av enskilda hushålls behov eller

  3. uteslutande skall nyttjas inom hamn eller industriområde.

    Regeringen får i visst fall medge undantag från koncessionsplikt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:330

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

2. Äldre föreskrifter skall tillämpas på ett ärende om prövning av koncession för rörledning för transport av fjärrvärme som har inletts före den 1 juli 2006.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tillstånd som har beviljats före den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Egon Abresparr
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)