Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:415 Utkom från trycket den 31 maj 2006Lag om ändring i prisregleringslagen (1989:978);utfärdad den 18 maj 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:78, bet. 2005/06:BoU8, rskr. 2005/06:213. föreskrivs att 8 § prisregleringslagen (1989:978) skall ha följande lydelse.8 §8 § Senaste lydelse 2003:786.Om det av någon annan orsak än krig eller krigsfara finns risk för en allvarlig prisstegring inom landet på en eller flera viktiga varor eller tjänster, får regeringen meddela föreskrifter om att en eller flera avbestämmelserna i 13, 14, 19, 22–26, 28 och 29 §§ skall tillämpas på varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet,bestämmelserna i 13, 14 och 19 §§ skall tillämpas på avgifter som tas ut i annan verksamhet hos staten än näringsverksamhet,bestämmelserna i 13, 14 och 19 §§ skall tillämpas på avgifter som tas ut i annan verksamhet hos kommunerna än näringsverksamhet enligt föreskrifter i27 kap. 4–7 §§ miljöbalken,plan- och bygglagen (1987:10), lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, ochlagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.På regeringens vägnarPÄR NUDERLilian Wiklund(Finansdepartementet)