Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:417 Utkom från trycket den 31 maj 2006Lag om upphävande av lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem;utfärdad den 18 maj 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:78, bet. 2005/06:BoU8, rskr. 2005/06:213. föreskrivs att lagen (1981:1354) skall upphöra att gälla vid utgången av december 2006.På regeringens vägnarMONA SAHLINEgon Abresparr(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)