Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:641 Utkom från trycket den 16 juni 2006Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister;utfärdad den 1 juni 2006.Regeringen föreskriver att 70 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister skall ha följande lydelse.70 §70 §Som tilläggsinformation till uppgifter i byggnadsdelen får en kommun redovisa uppgifter som underlättar identifiering av en byggnad, uppgifter om arrendeavtal och tomträttsavtal samt uppgifter om planerade, påbörjade eller avslutade byggåtgärder som är nödvändiga för fullgörande av underrättelseskyldighet till andra myndigheter, Statens räddningsverk redovisa uppgifter om att skyddsrum finns i en byggnad, samt Riksantikvarieämbetet redovisa uppgifter som underlättar identifiering av en byggnad och uppgifter som avser kulturhistoriska inventeringar. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.På regeringens vägnarJENS ORBACKAnita Wickström(Justitiedepartementet)