Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:719 Utkom från trycket den 19 juni 2006Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister;utfärdad den 8 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356. föreskrivs i fråga om lagen (1994:448) om pantbrevsregisterSenaste lydelse av 8 § 2003:257 11 § 2003:257 17 § 2006:143 19 § 2006:143. dels att i 8 och 17 §§ ordet ”kronofogdemyndigheten” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”, dels att i 11 § orden ”en kronofogdemyndighet” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”, dels att i 19 § ordet ”kronofogdemyndigheter” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAnita Wickström(Justitiedepartementet)