Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:758 Utkom från trycket den 19 juni 2006Förordning om ändring i förordningen (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken;utfärdad den 8 juni 2006.Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalkenFörordningen omtryckt 1993:403. skall ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 1994:823.Om en underrättelse som avses i 1 § inte har tagits in i eller fogats vid en sådan ansökan om avhysning som avses i 12 kap. 8 § sjätte stycket jordabalken eller en stämningsansökan, skall Kronofogdemyndigheten eller den domstol till vilken ansökan har getts in se till att hyresgästen delges en sådan underrättelse samtidigt med ansökningen. Kronofogdemyndigheten eller domstolen är skyldig att på lämpligt sätt genast underrätta sökanden eller käranden om innehållet i 12 kap. 44 § första stycket jordabalken och om åtgärden att underrätta hyresgästen. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarLENA SOMMESTAD Anita Wickström(Justitiedepartementet)