Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:928

Utkom från trycket den 26 juni 2006
Lag om ändring i jordabalken;
utfärdad den 14 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 12 kap. 42, 44 och 47 §§ jordabalken2) uttrycket ”55 c §” skall bytas ut mot ”55 d §”.

1)

Bet. 2005/06:BoU9, rskr. 2005/06:366.

2)

Balken omtryckt 1971:1209, 12 kap. omtryckt 1984:694. Senaste lydelse av 12 kap. 42 § 1994:817 12 kap. 44 § 1994:841 12 kap. 47 § 1994:817.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:928

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

2. I fråga om hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet, skall bestämmelserna tillämpas i sina äldre lydelser.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)