Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:986 Utkom från trycket den 30 juni 2006Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);utfärdad den 21 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:145, bet. 2005/06:BoU9, rskr. 2005/06:365. föreskrivs att 9 kap. 12 § plan- och bygglagen (1987:10) skall ha följande lydelse.9 kap.12 §12 § Senaste lydelse 2000:770.Byggnadsarbetena får inte påbörjasom det krävs en sådan byggfelsförsäkring eller ett sådant färdigställandeskydd som avses i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m., förrän ett bevis om försäkringen respektive färdigställandeskyddet har visats upp för byggnadsnämnden, om det krävs ett besked om skyddsrum enligt 6 kap. 8 § lagen (1994:1720) om civilt försvar, förrän ett bevis om beskedet har visats upp för byggnadsnämnden, ellerom det krävs en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem enligt 23 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, förrän redovisningen har visats upp för byggnadsnämnden. I de fall en rivningsplan skall finnas enligt 4 §, får rivningsarbetena inte påbörjas förrän byggnadsnämnden godkänt rivningsplanen. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.På regeringens vägnarMONA SAHLINLena Ingvarsson(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)