Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2006-1154 Utkom från trycket den 3 oktober 2006Förordning om ändring i förordningen (2004:1258) med instruktion för Boverket;utfärdad den 14 september 2006.Regeringen föreskriver att 3 och 5 §§ förordningen (2004:1258) med instruktion för Boverket skall ha följande lydelse.3 §3 § Boverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för miljöfrågor med anknytning till verkets verksamhetsområde. Verket skall inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Boverket har ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet. Boverket ansvarar för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Boverket har även det övergripande ansvaret för frågor som avser fysisk planering, byggnader och hushållning med mark och vatten inom samtliga miljökvalitetsmål.Boverket skall i fråga om sitt miljömålsarbete enligt första och andra styckena rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. 5 §5 § Boverket skall inom sitt verksamhetsområdemeddela föreskrifter, ha uppsikt och tillsyn samt handlägga förvaltningsärenden i enlighet med lag eller förordning,informera om nya eller ändrade regler,följa tillämpningen av lagar och förordningar, utvärdera effekterna av tillämpningen och lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att syftet med reglerna skall nås,bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och dess utveckling,verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med underlag för tillämpningen av 3 och 4 kap. och 6 kap. 19–21 §§ miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10) samt tillhandahålla underlag för tillämpningen av 5 kap. miljöbalken,biträda regeringen med yttranden och utredningar m.m.,bidra med underlag och expertkunskap för det arbete som regeringen bedriver nationellt och internationellt, medverka i internationellt samarbete som syftar till att harmonisera regler för fysisk planering, hushållning med mark- och vattenområden samt egenskapskrav på byggnader och byggprodukter, ochverka för en omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem och särskilt främja utbyggnaden av vindkraft i enlighet med det av riksdagen beslutade planeringsmålet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.På regeringens vägnarMONA SAHLIN Egon Abresparr(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)