Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:166 Utkom från trycket den 24 april 2007Lag om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd;utfärdad den 12 april 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131. föreskrivs i fråga om lagen (1976:839) om Statens va-nämnd dels att 2 § skall ha följande lydelse, dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2006:414) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2006:414. Nämnden består av ordföranden och fem andra ledamöter. Ordföranden skall vara lagfaren och erfaren i domarvärv. Av de övriga ledamöterna skall en ha sakkunskap och erfarenhet i tekniska frågor avseende vatten och avlopp. Två ledamöter skall vara väl förtrogna med förvaltning och skötsel av en allmän va-anläggning. En ledamot skall vara väl förtrogen med bostadsfastigheters va-förhållanden. En ledamot skall vara väl förtrogen med va-förhållanden för annan bebyggelse än bostäder.För ordföranden skall det finnas ersättare (vice ordförande). För övriga ledamöter skall det finnas ersättare i den utsträckning det behövs. Bestämmelserna om ledamöter gäller också för ersättare.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.2. Mål och ärenden enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar och lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem som inletts för den 1 januari 2007 skall slutföras av Statens va-nämnd.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)