Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:167

Utkom från trycket den 24 april 2007
Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);
utfärdad den 12 april 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 12 § plan- och bygglagen (1987:10) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131.

2) Byggnadsarbetena får inte påbörjas

2)

Senaste lydelse 2006:986.

  1. om det krävs en sådan byggfelsförsäkring eller ett sådant färdigställandeskydd som avses i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m., förrän ett bevis om försäkringen respektive färdigställandeskyddet har visats upp för byggnadsnämnden,

  2. om det krävs ett besked om skyddsrum enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum, förrän ett bevis om beskedet har visats upp för byggnadsnämnden, eller

  3. om det krävs en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem enligt 23 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, förrän redovisningen har visats upp för byggnadsnämnden.

I de fall en rivningsplan skall finnas enligt 4 §, får rivningsarbetena inte påbörjas förrän byggnadsnämnden godkänt rivningsplanen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:167

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)