Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:400 Utkom från trycket den 13 juni 2007Lag om ändring i lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.;utfärdad den 31 maj 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179. föreskrivs att 5 och 9 §§ lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m. skall ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 1975:736. Bedrives byggnadsarbete utan tillstånd, när sådant fordras enligt denna lag, eller i strid mot villkor som föreskrivits med stöd av 3 § andra stycket kan myndighet som regeringen bestämmer föreskriva förbud vid vite att fortsätta arbetet. Förbud skall hävas, när det ej längre behövs.Talan om utgivande av vite får inte väckas utan medgivande av Arbetsförmedlingen.9 §9 § Senaste lydelse 1984:420. Till böter dömes den somunderlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet som avses i 6 § ellervid fullgörande av uppgiftsskyldighet som avses i 6 § uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast efter medgivande av Arbetsförmedlingen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)