Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:457

Utkom från trycket den 15 juni 2007
Lag om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.;
utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 21 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:62, bet. 2006/07:CU28, rskr. 2006/07:189.

2) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

2)

Senaste lydelse 1999:366.

  1. vad som närmare behövs för att ett byggnadsverk skall uppfylla kraven enligt 2 och 2 a §§, och

  2. undantag från kraven i 2 och 2 a §§, om det finns särskilda skäl och undantaget avser

    a) uppförande eller ändring av en byggnad i experimentsyfte, eller

    b) byggnadsverk som behöver flyttas för att uppföras på en ny plats.

Undantag enligt första stycket 2 får inte göras, om det skulle medföra en oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:457

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)