Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:621 Utkom från trycket den 29 juni 2007Förordning om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.;utfärdad den 20 juni 2007.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. dels att 5, 7 och 18 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 19 b §, samt närmast före 19 b § en ny rubrik av följande lydelse.5 §5 §Byggnadsverk skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att de inte medför en oacceptabel risk för brukarnas eller grannarnas hygien eller hälsa, särskilt inte som följd avutsläpp av giftig gas,förekomst av farliga partiklar eller gaser i luften,farlig strålning,förorening eller förgiftning av vatten eller mark,bristfälligt omhändertagande av avloppsvatten, rök och fast eller flytande avfall, ellerförekomst av fukt i delar av byggnadsverket eller på ytor inom byggnadsverket.7 §7 §Byggnadsverk skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att buller, som uppfattas av brukarna eller andra personer i närheten av byggnadsverket, ligger på en nivå som inte medför en oacceptabel risk för dessa personers hälsa och som möjliggör sömn, vila och arbete under tillfredsställande förhållanden.18 §18 § Senaste lydelse 1999:774. Boverket får, utom i fall som sägs i tredje stycket, efter samråd med andra berörda myndigheter meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av 3–8 och 10–15 §§ om inte någon annan myndighet enligt annan författning har rätt att meddela sådana föreskrifter. Detsamma gäller föreskrifter om sådan hushållning med avfall och om krav på underhåll som avses i 2 § första stycket 9 och tredje stycket lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.Trots kraven i 2 och 2 a §§ lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. får Boverket i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna i 10–15 §§ denna förordning, om det finns särskilda skäl och dispensenavser uppförande eller ändring av en byggnad i experimentsyfte, ochinte medför en oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet.Vägverket får efter samråd med Boverket meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av 3–8 §§ i fråga om vägar och gator, utom för vägtunnlar, samt anordningar som hör till vägarna eller gatorna.Dispens vid flyttning av byggnadsverk19 b §19 b §Trots kraven i 2 och 2 a §§ lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. får den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsverksområdet i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna i 3–8 och 10–13 §§ denna förordning, om ett byggnadsverk behöver flyttasfrån en plats som inte längre är lämplig för bebyggelse,från en plats där det kan förutses att marken behöver tas i anspråk för något av de ändamål som anges i 2 kap. expropriationslagen (1972:719), för bearbetning av fyndigheter med stöd av minerallagen (1991:45) eller för ett tvångsförfogande enligt annan lag, ellerför att bevara byggnadsverkets kulturhistoriska värde.En sådan dispens får ges för att uppföra byggnadsverket på en ny plats och endast i den utsträckning detär lämpligt med hänsyn till byggnadsverkets förutsättningar och avsedda användning, ochinte medför en oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)