Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:1151 Utkom från trycket den 7 december 2007Förordning om ändring i förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter;utfärdad den 29 november 2007.Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter ska ha följande lydelse.11 §11 § Senaste lydelse 2006:1363. I 23 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.Länsstyrelsens och Sametingets beslut enligt 9 § får inte överklagas.Fiskeriverkets beslut i ärenden om forsknings- och utvecklingsbidrag enligt 10 § andra stycket får inte överklagas.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)