Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1334

Utkom från trycket den 21 december 2007
Förordning om ändring i expropriationskungörelsen (1972:727);
utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver att 6 § expropriationskungörelsen (1972:727) ska ha följande lydelse.

1) Om tillstånd söks till expropriation för elektriska anläggningar ska bestämmelserna i 3–5 §§ om länsstyrelse tillämpas på Energimarknadsinspektionen, om inte annat följer av andra stycket.

1)

Senaste lydelse 1997:882.

Om någon begär tillstånd att genom expropriation ta en fastighet i anspråk med nyttjanderätt eller servitutsrätt för elektriska starkströmsledningar med en spänning av högst 145 kilovolt mellan två ledare, ska Energimarknadsinspektionen pröva tillståndsfrågan även om någon sakägare, kommun eller statlig myndighet motsätter sig bifall till ansökningen, om inte regeringen i särskilda fall beslutar annat. Ska ledningen dras fram inom ett område, för vilket det finns detaljplan, och kommunen motsätter sig bifall till ansökningen, får ansökningen dock inte prövas av inspektionen. Inspektionen får inte heller pröva tillståndsfrågan, om expropriationsansökningen har samband med en koncessionsfråga som ska prövas av regeringen eller om det gäller sådant fall som avses i 3 kap. 6 § sista stycket expropriationslagen (1972:719).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1334

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)