Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:154

Utkom från trycket den 22 april 2008
Lag om ändring i lagen (2005:686) om ändring i jordabalken;
utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att lagen (2005:686) om ändring i jordabalken ska utgå.

1)

Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Danelius
(Justitiedepartementet)