Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:155

Utkom från trycket den 22 april 2008
Lag om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken;
utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148.

2)

Lagen omtryckt 1971:1210.

9 §

3) I fråga om järnväg, på vilken förordningen (1880:36), innefattande särskilda föreskrifter angående lagfart, inteckning och utmätning av järnväg, så ock i fråga om förvaltning av järnväg under konkurs är tillämplig vid nya balkens ikraftträdande, äger 1, 2, 4–7, 9, 11, 12 och 14 §§ nyssnämnda förordning fortfarande tillämpning. Fråga om tillstånd som avses i 2 och 7 §§ angivna förordning prövas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

3)

Senaste lydelse 1979:564. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:155

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Danelius
(Justitiedepartementet)