Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:159

Utkom från trycket den 22 april 2008
Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);
utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen (1970:988)2)

1)

Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148.

2)

Lagen omtryckt 1992:1212.

dels att 12 kap. 12 § ska upphöra att gälla,

dels att 19 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

3) Rätt till ersättning av staten har den som lider skada på grund av ett tekniskt fel i fastighetsregistrets allmänna del eller i en anordning som är ansluten till registret hos Lantmäteriverket, en lantmäterimyndighet eller en myndighet som avses i 4 kap. 34 a §.

3)

Senaste lydelse 2000:233.

Ersättningen ska efter skälighet sättas ned eller helt falla bort, om den skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning låta bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på något annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

En ägare eller rättighetshavare som drabbas av skada till följd av ett beslut om rättelse enligt 4 § tredje stycket, har rätt till ersättning av staten. Ersättning lämnas dock inte, om den skadelidande med hänsyn till felets art eller andra omständigheter hade bort inse att fel förekommit.

I fråga om ersättning som avses i denna paragraf äger 18 kap. 5 och 7 §§ jordabalken motsvarande tillämpning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:159

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Danelius
(Justitiedepartementet)