Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:180

Utkom från trycket den 22 april 2008
Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister;
utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver att 42, 43, 51, 53, 7173, 78, 79 och 83 §§ förordningen (2000:308) om fastighetsregister ska ha följande lydelse.

1)

1)

Senaste lydelse 2006:156.

    Inskrivningsdelen ska innehålla uppgifter om

  1. lagfart,

  2. tomträttsupplåtelse,

  3. tomträttsinnehav,

  4. inteckningar m.m.,

  5. anteckningar, samt

  6. äldre förhållanden.

Därutöver ska för varje inskrivningskontors verksamhetsområde redovisas datum för senaste inskrivningsdag, för vilken samtliga beslut och anteckningar har förts in i registret (aktualitetsdatum).

Inskrivningsmyndighetens beslut i ett inskrivningsärende ska föras in i inskrivningsdelen om beslutet innebär att en ansökan eller en anmälan bifalls, förklaras vilande eller avslås. Även beslut om uppskov och avvisning ska föras in i inskrivningsdelen. Beslut om omedelbar avvisning enligt 19 kap. 12 § jordabalken ska dock inte föras in i inskrivningsdelen.

Av 19 kap. 3 § jordabalken framgår att inskrivningsärenden handläggs av inskrivningsmyndigheten, om inte annat har föreskrivits, och att Lantmäteriverket ska vara inskrivningsmyndighet.

I 53 och 54 §§ finns särskilda bestämmelser om att Lantmäteriverket i vissa fall får föra in och ta bort uppgifter i inskrivningsdelen.

När inskrivningsmyndigheten har avgett ett yttrande i ett ärende om sammanläggning, ska en anteckning om detta föras in i inskrivningsdelen.

2) Om ett kreditinstitut eller ett försäkringsbolag, som står under Finansinspektionens tillsyn och som i inskrivningsdelen har antecknats som innehavare av ett pantbrev eller vilandebevis, byter namn eller adress, får Lantmäteriverket föra in det nya namnet eller adressuppgiften där.

2)

Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

Sedan en uppgift enligt fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) och inskrivningsförordningen (2000:309) har anmälts till Lantmäteriverket för registrering i allmänna delen eller inskrivningsdelen, ansvarar verket för att registreringen verkställs. En uppgift från inskrivningsmyndigheten ska behandlas före en uppgift från en lantmäterimyndighet som har lämnats till verket samma dag.

3) Sedan en underrättelse som avses i 74 § har kommit in, ska Lantmäteriverket snarast möjligt i fastighetsregistret föra in de uppgifter som avses i 64 § första stycket och 67 §. Införingen av uppgifter från beskattningsdatabasen ska med beaktande av 64 § andra stycket ske senast i samband med årsskifte. Redovisas med stöd av 64 § tredje stycket ytterligare uppgifter i registret, får Lantmäteriverket föra in dessa vid den tidpunkt som bestäms av verket efter samråd med Skatteverket.

3)

Senaste lydelse 2003:1014. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Om en lantmäterimyndighet eller inskrivningsmyndigheten har angett att bevis ska utfärdas eller uppgift tillställas en viss myndighet, ett visst register eller någon annan, ska Lantmäteriverket framställa och expediera beviset eller framställa och översända uppgiften.

4) Lantmäteriverket ska underrätta Skatteverket och, beträffande fastighet som är taxerad som lantbruksenhet, länsstyrelsen om beslut med anledning av ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträtt utom i fall då ärendet har uppskjutits. Underrättelsen ska lämnas inom en månad från inskrivningsdagen.

4)

Senaste lydelse 2003:1014. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

Uppgifter enligt första stycket behöver inte lämnas till en länsstyrelse som till Lantmäteriverket har anmält att den inte har behov av sådana uppgifter.

Om någon som i tjänsten tar befattning med uppgift som Lantmäteriverket har lämnat enligt denna förordning har anledning att anta att uppgiften är felaktig, ska han eller hon genast anmäla detta till verket. Om verket inte är behörigt att pröva frågan om rättelse, ska verket överlämna anmälan till den myndighet som har sådan behörighet.

Finner Lantmäteriverket eller en lantmäterimyndighet att en uppgift i fastighetsregistret är behäftad med fel som inte kan rättas omedelbart och som äventyrar registrets tillförlitlighet eller på annat sätt föranleder osäkerhet om rättsläget, ska anmärkning om förhållandet snarast införas i registret. En sådan anmärkning ska tas bort ur fastighetsregistret så snart frågan om rättelse har avgjorts.

5) Lantmäteriverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av 7 a § lagen (2000:224) om fastighetsregister samt ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

5)

Senaste lydelse 2006:156.

Om det finns särskilda skäl, får Lantmäteriverket i enskilda fall besluta om att medge undantag från bestämmelser i förordningen. Verket får dock inte medge undantag från bestämmelser som gäller inskrivningsdelen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:180

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Danelius
(Justitiedepartementet)