Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:548 Utkom från trycket den 23 juni 2008Lag om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister;utfärdad den 12 juni 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223. föreskrivs i fråga om lagen (2000:224) om fastighetsregister dels att i 5 § ordet "Lantmäteriverket" ska bytas ut mot "Den statliga lantmäterimyndigheten", dels att i 7, 8–10 och 12 §§ ordet "Lantmäteriverket" ska bytas ut mot "den statliga lantmäterimyndigheten", dels att 6 § ska ha följande lydelse.6 §6 §Den statliga lantmäterimyndigheten ska se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall besluta att ytterligare villkor ska gälla utöver dem som anges i 7–10 §§.Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)