Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:679

Utkom från trycket den 8 juli 2008
Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762);
utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 25, 8, 13, 18, 26, 33 och 38 §§ fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) ska ha följande lydelse.

1) När länsstyrelsen bestämmer antalet gode män inom en kommun, ska länsstyrelsen ange hur många av dem som ska ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden och hur många som ska vara kunniga i jordbruks- eller skogsbruksfrågor.

1)

Senaste lydelse 1995:1423.

Länsstyrelsen ska underrätta kommunen och Lantmäteriet om beslut som avses i första stycket. Om det finns en kommunal lantmäterimyndighet i kommunen, ska även den myndigheten underrättas.

2) Lantmäteriet ska anmäla till kommunen när kommunfullmäktige ska välja god man.

2)

Senaste lydelse 1995:1423.

3) En god man som har utsetts för en kommun får tjänstgöra hos både Lantmäteriet och den kommunala lantmäterimyndigheten.

3)

Senaste lydelse 1995:1423.

4) Kommunen ska snarast sända uppgifter om utgången av val av gode män till länsstyrelsen och Lantmäteriet. Av uppgifterna ska det framgå vilken sakkunskap den valde företräder.

4)

Senaste lydelse 1995:1423.

Lantmäteriet ska föra en förteckning över de gode män som har utsetts för varje kommun.

5)

5)

Senaste lydelse 1995:1423.

  I protokoll antecknas

 1. lantmäterimyndigheten samt tid och plats för handläggningen,

 2. förrättningsmännen, tolk, om sådan anlitas, och protokollföraren,

 3. sakägarna och deras ombud eller biträden med uppgift om vilka av dem som är närvarande samt de fastigheter saken angår med angivande av sakägares anknytning till fastighet,

 4. annan som ska underrättas om sammanträde med sakägare och som är närvarande,

 5. vem som sökt förrättningen,

 6. kort beteckning av saken,

 7. fullmakt som lämnas muntligen inför lantmäterimyndigheten,

 8. överenskommelse, samtycke eller medgivande som fordras för en viss åtgärd, i fall då uppgift om detta inte har tagits in i en annan handling som bilagts akten, och

 9. lantmäterimyndighetens beslut och skiljaktig mening inom lantmäterimyndigheten.

Uppgifterna i första stycket 3–5 får, om det är lämpligt, lämnas genom hänvisning till annan handling i akten.

Beslut som avser endast förfarandet vid förrättningen behöver inte tas upp i protokoll. Detsamma gäller beslut om att ställa in en förrättning på grund av att ansökan har återkallats och beslut om avvisning av ansökan.

6) Över ärendena ska det föras en dagbok som för varje ärende anger dagen då ärendet kommit in, vilka åtgärder som vidtagits och vilka handlingar som kommit in eller upprättats i ärendet samt dagen för ärendets avgörande. Dagboken får föras särskilt för skilda grupper av ärenden.

6)

Senaste lydelse 2004:398.

Dagboken ska bestå av en förteckning över ärendena och av dagboksblad över handläggningen av de särskilda ärendena. Förteckningen och dagboksbladen ska föras enligt formulär som Lantmäteriet fastställer. Dagboksblad behöver dock föras endast när ärendets beskaffenhet kräver det. Ärendena ska tas upp i förteckningen efter hand som de kommer in och numreras i löpande följd för kalenderår. Dagboksbladet ska ingå i den akt som är upprättad för ärendet.

7) En inbetalning som avses i 5 kap. 16 § första stycket eller 10 kap. 2 § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) görs till Lantmäteriet.

7)

Senaste lydelse 1995:1423.

In- och utbetalningar som avses i 5 kap. 16 § tredje stycket fastighetsbildningslagen görs genom Lantmäteriets förmedling.

8) Om en avslutad förrättning har överklagats, ska lantmäterimyndigheten, sedan eventuella registreringsfrågor handlagts, genast sända förrättningsakten till fastighetsdomstolen.

8)

Senaste lydelse 1995:1423.

Sedan uppgifter om fastighetsbildning eller fastighetsbestämning har förts in i fastighetsregistret, ska lantmäterimyndigheten skyndsamt underrätta den nämnd som avses i 18 a § om åtgärden.

När ett förordnande om inbetalning enligt 5 kap. 16 § fastighetsbildningslagen (1970:988) har vunnit laga kraft, ska lantmäterimyndigheten sända en kopia av förordnandet till Lantmäteriet.

9) En uppgift som avses i 3 § första stycket 1–5 förordningen (2000:308) om fastighetsregister och som ska föras in i registrets allmänna del ska innan registreringen verkställs föras in i ett till registret anslutet system för automatiserad behandling där uppgiften inte är allmänt tillgänglig (preliminär registrering). En särskild uppgift ska omedelbart upprättas över den preliminära registreringen. Den preliminära registreringen ska granskas och godkännas av den som har fattat beslutet om införingen.

9)

Senaste lydelse 2000:313.

Sedan godkännande har skett enligt första stycket ska ärendet anmälas till Lantmäteriet för slutlig registrering i fastighetsregistrets allmänna del enligt 71 § förordningen om fastighetsregister. Som registreringsdag ska därvid anges den dag uppgiften kommer att finnas tillgänglig i registret. Om en uppgift till följd av ett tekniskt fel eller av någon annan anledning inte kan föras in i registret den angivna dagen, ska lantmäterimyndigheten ange en ny registreringsdag.

När en registerkarta förs med automatiserad behandling, får uppgifter om koordinater som ska föras in fastighetsregistrets allmänna del hämtas från registerkartan.

  10) Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter om

  10)

  Senaste lydelse 2000:313.

 1. förande av dagbok,

 2. akter,

 3. arkivering, och

 4. fastställande av lösen.

Lantmäteriet får också i övrigt meddela föreskrifter som behövs för verkställigheten av fastighetsbildningslagen (1970:988), lagen (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen, lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning och denna kungörelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:679

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Mikael Gulliksson
(Justitiedepartementet)