Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:682 Utkom från trycket den 8 juli 2008Förordning om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165);utfärdad den 26 juni 2008.Regeringen föreskriver att 1 och 8 §§ anläggningskungörelsen (1973:1165) ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 1995:1429. Lantmäteriet får meddela föreskrifter om att sådana föreskrifter som har utfärdats av regeringen eller någon annan myndighet och som gäller för lantmäterimyndigheterna eller förrättningslantmätare ska gälla för särskilda förrättningsmän.8 §8 § Senaste lydelse 1999:775. Bestämmelser om rätt för Vägverket att meddela föreskrifter i fråga om tekniska krav på vägar och anordningar som hör till vägar finns i 18 § förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Lantmäteriet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av anläggningslagen (1973:1149) samt denna kungörelse. Detsamma gäller föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter samt lagen (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, i den mån lantmäterimyndigheterna ska tillämpa dessa lagar.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMikael Gulliksson(Justitiedepartementet)