Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:683 Utkom från trycket den 8 juli 2008Förordning om ändring i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m.;utfärdad den 26 juni 2008.Regeringen föreskriver att 2 och 21 §§ kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m. ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2008:170. Uppgift om innehållet i fastighetsregistret ska lämnas i form avfastighetsbevis,gravationsbevis,samfällighetsbevis,kvartersbevis, elleranläggningsbevis.Ett bevis som avses i första stycket framställs maskinellt av Lantmäteriet på blankett enligt formulär som fastställs av Lantmäteriet. Beviset expedieras genom Lantmäteriets försorg.Trots bestämmelsen i första stycket får Lantmäteriet, om det inte finns något hinder till följd av personuppgiftslagen (1998:204) eller lagen (2000:224) om fastighetsregister, efter särskild framställan från en myndighet eller någon annan tillhandahålla de utdrag och sammanställningar av innehållet i fastighetsregistret som Lantmäteriet bestämmer.21 §21 § Senaste lydelse 2008:170. Den som i tjänsten tar befattning med en uppgift som enligt denna kungörelse har lämnats av Lantmäteriet och har anledning att anta att uppgiften är oriktig, ska genast anmäla det till Lantmäteriet och till den eller de andra lantmäterimyndigheter som är berörda.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMikael Gulliksson(Justitiedepartementet)