Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:684 Utkom från trycket den 8 juli 2008Förordning om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.;utfärdad den 26 juni 2008.Regeringen föreskriver att 3–5 §§ förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m. ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 1995:1443. Om en god man får vidkännas löneavdrag eller annan inkomstförlust på grund av uppdraget, får för varje dag som den gode mannen har rätt till arvode för uppdraget betalas ett tilläggsbelopp för den del av inkomstförlusten som inte täcks av arvodet.Tilläggsbeloppet beslutas av Lantmäteriet. Det beräknas med ledning av uppgifter om löneavdrag eller, när det inte kan ske, med utgångspunkt i uppgifter om beräknad årsinkomst.Tilläggsbeloppet ska bestämmas för ett år i sänder. Om en förändring har inträffat som i väsentlig utsträckning påverkar den gode mannens rätt till tillläggsbelopp, får dock Lantmäteriet ändra beloppet.Arvodet och tilläggsbeloppet får tillsammans inte överstiga 1 000 kronor.4 §4 § Senaste lydelse 1995:1443. Reseersättning och traktamente ska betalas enligt de bestämmelser om reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för en arbetstagare vid Lantmäteriet.Om flera ska resa till samma förrättning bör de samåka, om det innebär att kostnaderna sammanlagt blir lägre.5 §5 §Ersättning enligt denna förordning betalas ut av Lantmäteriet. Tjänstgöringen ska styrkas genom intyg av förrättningslantmätaren.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMikael Gulliksson(Justitiedepartementet)