Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:695 Utkom från trycket den 8 juli 2008Förordning om ändring i mätningskungörelsen (1974:339);utfärdad den 26 juni 2008.Regeringen föreskriver i fråga om mätningskungörelsen (1974:339)Senaste lydelse av4 § 1995:143016 § 1995:1430. dels att 16 § ska upphöra att gälla, dels att i 4 § ordet "Lantmäteriverket" ska bytas ut mot "Lantmäteriet", dels att 2, 6, 8 och 11–13 a §§ ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 1995:1430. Återställande av ett förkommet eller skadat gränsmärke utan samband med fastighetsbildningsförrättning vidtas av lantmäterimyndigheten som en särskild åtgärd, om fastighetsbestämning enligt 14 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) inte behövs. Enligt beslut av Lantmäteriet kan återställande verkställas även av ett lokalt mätningsorgan.Berörda sakägare ska underrättas i god tid om en sådan åtgärd. Underrättelse får ske genom vanlig postförsändelse.Beslut om en sådan särskild åtgärd som avses i första stycket får inte överklagas.6 §6 §Stommätning ska vara numerisk. Planstommätning ska vara ansluten till rikets triangelnät. Om man vid beräkning ska ta hänsyn till jordytans buktighet, ska det ske enligt normer som tillämpas vid rikstrianguleringen.Höjdstommätning ska vara ansluten till rikets höjdnät.Om det finns särskilda skäl, får Lantmäteriet i det enskilda fallet besluta att stommätning får utföras i lokala system som inte är anslutna till riksnäten.8 §8 §En karta ska upprättas i någon av skalorna 1:100, 1:200, 1:400, 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:4 000, 1:5 000 eller 1:10 000.Om det finns särskilda skäl, får Lantmäteriet i det enskilda fallet besluta att en karta får upprättas i en annan skala.Exemplar av karta, som enligt gällande bestämmelser ska redovisas till offentligt arkiv, ska framställas på arkivvärdigt material.11 §11 § Senaste lydelse 1995:196. Mätdon som används vid mätnings- och kartläggningsarbeten som avses i denna kungörelse ska vara noggrant kontrollerade och kalibrerade samt vara av sådan beskaffenhet att man kan räkna med att resultaten får avsedd kvalitet.Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter samråd med Lantmäteriet meddela föreskrifter om längdnormaler för kalibrering av mätdon.12 §12 § Senaste lydelse 1998:219. Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter för verkställigheten av denna kungörelse.Lantmäteriet utövar tillsyn över tillämpningen av denna kungörelse. Dock ska Vägverket utöva tillsynen i fråga om åtgärder som avses i väglagen (1971:948), Banverket utöva tillsynen i fråga om åtgärder som avses i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg och Sveriges geologiska undersökning utöva tillsynen i fråga om åtgärder som avses i minerallagen (1991:45).13 §13 § Senaste lydelse 1996:4. Behöriga att verkställa mätning och kartläggning enligt denna kungörelse är lantmäterimyndigheter samt kommunala mätningsorgan med personal som uppfyller behörighetskraven i andra stycket eller som har förklarats behörig enligt tredje stycket.Behörig att självständigt verkställa arbeten som avses i första stycket är i övrigt den som vid sektionen för lantmäteri eller väg- och vattenbyggnad vid en teknisk högskola avlagt civilingenjörsexamen med utbildningen inriktad på bland annat ämnena geodesi och fotogrammetri och som dessutom har minst två års praktisk erfarenhet av mätningsteknisk verksamhet. Den som avlagt ingenjörsexamen vid en gymnasieskolas eller ett tekniskt gymnasiums mätningstekniska specialkurs eller har motsvarande kunskaper och som har minst fyra års praktisk erfarenhet av mätningsteknisk verksamhet är också behörig.Lantmäteriet får genom beslut i det enskilda fallet förklara att någon som inte uppfyller kraven i andra stycket är behörig att självständigt verkställa arbeten enligt denna kungörelse. Detsamma gäller för Vägverket, Banverket och Sveriges geologiska undersökning i fråga om verksamhet som dessa myndigheter har tillsyn över.13 a §13 a § Senaste lydelse 1995:1430. En fastighetsförteckning ska vara bestyrkt. Behörig att bestyrka en sådan förteckning är den som dels har avlagt civilingenjörsexamen vid sektionen för lantmäteri vid en teknisk högskola med utbildning inriktad på fastighetsbildning och därmed sammanhängande frågor eller har motsvarande kunskaper, dels har förvärvat minst två års praktisk erfarenhet av fastighetsbildning eller fastighetsregistrering. Behörig är också den som har motsvarande kunskap och erfarenhet i fastighetsfrågor.Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter om fastighetsförteckningar.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONUlf Yngvesson(Miljödepartementet)