Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:697 Utkom från trycket den 8 juli 2008Förordning om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar;utfärdad den 26 juni 2008.Regeringen föreskriver att 3, 6, 10 och 12–14 §§ förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförättningar ska ha följande lydelse.3 §3 §Lantmäteriet får meddela föreskrifter om avgifter för förrättningar. Avgifterna ska betalas till lantmäterimyndigheten.Om det finns särskilda skäl, får lantmäterimyndigheten i det enskilda fallet besluta att sökanden ska betala de beräknade förättningskostnaderna innan ansökan tas upp till prövning (förskott).6 §6 §Andra förrättningskostnader än taxeavgifter får förskotteras av lantmäterimyndigheten och tas upp i en räkning enligt 8 §. På ett förskotterat belopp ska ränta betalas från dagen för utbetalningen till räkningens förfallodag. Lantmäteriet får meddela föreskrifter om räntans storlek.Lantmäterimyndigheten får i det enskilda fallet besluta att ränta inte ska betalas på det förskotterade beloppet.10 §10 § Senaste lydelse 1998:1188. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs. Bestämmelser om överklagande av räkningar finns i 15 kap. 6 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) och 30 § fjärde stycket anläggningslagen (1973:1149).12 §12 §Lantmäteriets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.13 §13 § Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs. Lantmäteriet får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.14 §14 §En kommunal lantmäterimyndighet får besluta om lägre avgifter än de som Lantmäteriet har meddelat föreskrifter om enligt 3 §.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONUlf Yngvesson(Miljödepartementet)