Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:786 Utkom från trycket den 14 oktober 2008Förordning om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd;utfärdad den 25 september 2008.Regeringen föreskriver att 10 och 11 §§ samt rubriken närmast före 10 § förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd ska ha följande lydelse.Ljudupptagningar m.m.10 §10 §Vid ett sammanträde med nämnden ska en berättelse som lämnas i bevissyfte dokumenteras genom en ljudupptagning eller, i den omfattning berättelsen kan antas ha betydelse i ärendet, skrivas ned.Om berättelsen skrivs ned, ska parterna och den som har hörts genast få tillfälle att kontrollera det som har skrivits. Den som har lämnat berättelsen ska tillfrågas om han eller hon har något att invända mot innehållet. En invändning som inte leder till någon ändring ska antecknas. Därefter får det som skrivits inte ändras.11 §11 § Ändringen innebär bl.a. att första och andra styckena upphävs. En ljudupptagning ska gallras senast sex veckor efter det att ärendet har avgjorts genom ett beslut som har vunnit laga kraft.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.På regeringens vägnarBEATRICE ASKTobias Eriksson(Justitiedepartementet)