Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:852 Utkom från trycket den 18 november 2008Förordning om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309);utfärdad den 6 november 2008.Regeringen föreskriver i fråga om inskrivningsförordningen (2000:309) dels att 18 § ska upphöra att gälla, dels att 8, 9, 10, 12, 21 och 22 §§, rubriken närmast före 8 § samt bilagan ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.Underrättelse och bevis om beslut8 §8 §Bestämmelser om underrättelse och bevis om beslut i inskrivningsärenden finns i 19 kap. 20 och 21 §§ jordabalken.Om ett utbyte av ett pantbrev eller ett vilandebevis sker i samband med en sammanföring av en beviljad inteckning eller en vilandeförklarad inteckning, ska det på grund av sammanföringen utfärdas en underrättelse i stället för ett pantbrev eller ett vilandebevis.8 a §8 a §En underrättelse enligt 19 kap. 20 § jordabalken får lämnas elektroniskt, bara om sökanden har godtagit det.9 §9 § Senaste lydelse 2008:688. Underrättelser, skriftliga pantbrev och vilandebevis framställs av Lantmäteriet på begäran av inskrivningsmyndigheten.Om ett skriftligt pantbrev eller ett vilandebevis till följd av tekniskt fel eller av annan anledning inte kan framställas, får inskrivningsmyndigheten i stället utfärda ett särskilt bevis. Ett sådant bevis ska undertecknas av den som har fattat beslutet.Av 6 kap. 1 § jordabalken framgår att datapantbrev utfärdas genom registrering av inteckningen i pantbrevsregistret. Särskilda bestämmelser om sådan registrering finns i lagen (1994:448) om pantbrevsregister och förordningen (1994:598) om pantbrevsregister.10 §10 § Senaste lydelse 2008:688. Ändringen innebär att första stycket upphävs. Ett skriftligt pantbrev ska innehålla uppgifter ominteckningens belopp med bokstäver och siffror samt inteckningens valuta,den eller de fastigheter som inteckningen har beviljats i eller utsträckts till eller den tomträtt som inteckningen har beviljats i,den eller de fastigheter eller den tomträtt som inteckningen gäller i när pantbrevet utfärdas,datum och nummer för inteckningsansökan samt, om det beslut som ligger till grund för pantbrevets utfärdande har meddelats på en senare inskrivningsdag, datum och nummer för beslutet, ochandra förhållanden som rör inteckningen och som är av betydelse för bedömningen av den rätt inteckningen medför enligt lag.I fråga om skriftliga pantbrev som utfärdas enligt 8 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister finns det särskilda bestämmelser i 7 § förordningen (1994:598) om pantbrevsregister.12 §12 §Bestämmelserna i 10 § första stycket och 11 § andra stycket ska tilllämpas också på vilandebevis. Om ett annat beslut än uppskov meddelas vid den nya prövningen av den vilandeförklarade ansökningen, ska det tidigare utfärdade vilandebeviset förstöras av inskrivningsmyndigheten.21 §21 § Senaste lydelse 2008:688. Expeditionsavgift ska betalas till staten i de fall och med de belopp som anges i en särskild avgiftslista (Bilaga). I ett ärende om inteckning tilllämpas bestämmelserna om expeditionsavgift även om pantbrev utfärdas endast genom registrering i pantbrevsregistret.Sökanden i ett inskrivningsärende eller den som begär ett bevis eller annan handling ska betala expeditionsavgift. Avgift för en underrättelse om anteckning om ställföreträdare enligt lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter ska dock betalas av ställföreträdaren.Lantmäteriet beslutar om expeditionsavgift för gravationsbevis och fastighetsbevis. I övriga fall beslutar inskrivningsmyndigheten om expeditionsavgift.22 §22 § Senaste lydelse 2008:688. Ett bevis eller en annan handling som utvisar en inskrivningsåtgärd får inte lämnas ut förrän expeditionsavgiften har betalats. Om det begärs, får Lantmäteriet dock ta ut avgiften i samband med att beviset eller handlingen lämnas ut. Lantmäteriet får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i detta stycke.Expeditionsavgiften ska betalas inom en månad från den dag då faktura avsändes eller en expedition färdigställdes. Om pantbrev har utfärdats genom registrering i pantbrevsregistret (datapantbrev), anses expeditionen färdigställd i och med registreringen i pantbrevsregistret.Expeditionsavgift i ärenden där stämpelskatt tas ut betalas inom den tid som enligt 31 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter gäller för inbetalning av stämpelskatt.Om expeditionsavgiften inte betalas inom tre veckor från den dag då tidsfristen för betalning börjat löpa, ska den avgiftsskyldige skriftligen påminnas om betalningsskyldigheten och den tid inom vilken betalning ska ske.BilagaSenaste lydelse 2008:181.
Avgiftslista
Kr
Bevis eller underrättelse om inskrivningsmyndighetens beslut rörande fastighet eller tomträtt 
 
varigenom ansökan om lagfart eller om inskrivning av tomträtt har bifallits eller förklarats vilande 
825 
i form av pantbrev eller vilandebevis eller bevis på sådan handling, om ärendet gäller utsträckning, nedsättning eller relaxation 
825 
i form av pantbrev eller vilandebevis i övriga fall 
375 
om inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken 
825 
om anteckning om intresseanmälan enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt eller lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället 
825 
om anteckning om ställföreträdare enligt 2 § lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter 
375 
om annan anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel 
60 
i övriga fall, för varje underrättelse 
375 
Avgift tas inte ut för underrättelse om 
 
uppskov till senare inskrivningsdag, 
 
beslut rörande fastighet eller tomträtt varigenom ansökan eller anmälan avvisas eller avslås, 
 
anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis som gäller fastighet eller tomträtt, 
 
rättelse av oriktig införing i fastighetsregistrets inskrivningsdel eller inskrivningsbok, 
 
dödning, 
 
borttagande av inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken. 
 
Meddelas bevis eller underrättelse på flera handlingar i ett ärende tas avgift ut för endast ett bevis eller en underrättelse. 
 
Utfärdas av tekniska skäl i ett ärende flera bevis eller underrättelser av samma slag, tas avgift ut endast för ett bevis eller en underrättelse. 
 
Vid utbyte tas avgift ut för varje pantbrev, vilandebevis eller annan inteckningshandling som sätts i stället för annan handling. 
 
Vid innehavsanteckning som inte är avgiftsfri tas avgift ut för varje pantbrev, vilandebevis eller annan inteckningshandling som berörs i ärendet. 
 
Gravationsbevis rörande fastighet eller tomträtt 
230 
Fastighetsbevis 
230 
Avgift tas inte ut för fastighetsbevis som avses i 7 § kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering. 
 
Gravationsbevis rörande annat än fastighet eller tomträtt som utfärdas särskilt 
100 
som tecknas på tidigare utfärdat gravationsbevis rörande samma egendom 
 
om det inte inträffat något som ska införas i det nya beviset 
70 
övriga fall 
100 
Utfärdas nytt gravationsbevis, trots att tidigare utfärdat bevis, som getts in för komplettering, kunnat användas, tas avgift ut enligt reglerna om påskrift av tidigare utfärdat gravationsbevis. 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)