Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1025

Utkom från trycket den 5 december 2008
Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister;
utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 70 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister ska ha följande lydelse.

1) Som tilläggsinformation till uppgifter i byggnadsdelen får

1)

Senaste lydelse 2006:641.

  1. en kommun redovisa uppgifter som underlättar identifiering av en byggnad, uppgifter om arrendeavtal och tomträttsavtal samt uppgifter om planerade, påbörjade eller avslutade byggåtgärder som är nödvändiga för fullgörande av underrättelseskyldighet till andra myndigheter,

  2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisa uppgifter om att skyddsrum finns i en byggnad, samt

  3. Riksantikvarieämbetet redovisa uppgifter som underlättar identifiering av en byggnad och uppgifter som avser kulturhistoriska inventeringar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1025

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)