Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1025 Utkom från trycket den 5 december 2008Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister;utfärdad den 20 november 2008.Regeringen föreskriver att 70 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister ska ha följande lydelse.70 §70 § Senaste lydelse 2006:641. Som tilläggsinformation till uppgifter i byggnadsdelen fåren kommun redovisa uppgifter som underlättar identifiering av en byggnad, uppgifter om arrendeavtal och tomträttsavtal samt uppgifter om planerade, påbörjade eller avslutade byggåtgärder som är nödvändiga för fullgörande av underrättelseskyldighet till andra myndigheter,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisa uppgifter om att skyddsrum finns i en byggnad, samtRiksantikvarieämbetet redovisa uppgifter som underlättar identifiering av en byggnad och uppgifter som avser kulturhistoriska inventeringar.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMAnita Wickström(Justitiedepartementet)