Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1078 Utkom från trycket den 9 december 2008Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister;utfärdad den 27 november 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:17, bet. 2008/09:CU7, rskr. 2008/09:36. föreskrivs att 19 och 20 §§ lagen (1994:448) om pantbrevsregister ska ha följande lydelse.19 §19 § Senaste lydelse 2008:163. Den som har fått tillstånd enligt 14 § får ha direktåtkomst till pantbrevsregistret. Sådan direktåtkomst får dock inte avse uppgift om registrerad pantbrevshavare annat än omtillståndshavaren är registrerad som pantbrevshavare för inteckningen, ellerden berörda pantbrevshavaren har medgett det.Även inskrivningsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten och lantmäterimyndigheter får ha direktåtkomst till pantbrevsregistret. Sådan direktåtkomst får inte avse uppgift om registrerad pantbrevshavare, om inte pantbrevshavaren har medgett det.20 §20 § Senaste lydelse 2008:546. Den statliga lantmäterimyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009.2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av domar och beslut som har meddelats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarBEATRICE ASKLotta Hardvik Cederstierna(Justitiedepartementet)