Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1348

Utkom från trycket den 19 december 2008
Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn;
utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 och 4 a §§ lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

Beslut enligt 1 och 2 §§ fattas av regeringen. Regeringen får meddela föreskrifter om att annan myndighet får fatta sådana beslut.

Beslut av en förvaltningsmyndighet enligt första stycket får överklagas hos regeringen.

2) Beslut enligt 1 och 2 §§ får överklagas av en sådan ideell förening som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.

2)

Senaste lydelse 2005:186.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1348

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)