Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1366 Utkom från trycket den 23 december 2008Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);utfärdad den 11 december 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94. föreskrivs att 13 kap. 7 § plan- och bygglagen (1987:10)Lagen omtryckt 1992:1769. ska ha följande lydelse.13 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2004:1098. Ett beslut i fråga om lov eller förhandsbesked inom sådana skydds- eller säkerhetsområden som avses i 8 kap. 9 § tredje stycket får överklagasav Transportstyrelsen, om beslutet berör en civil flygplats,av tillsynsmyndigheten, om beslutet rör en kärnkraftsreaktor eller annan kärnteknisk anläggning, ochi övriga fall av Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller den myndighet som någon av dessa myndigheter bestämmer.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONEgon Abresparr(Miljödepartementet)