Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1366

Utkom från trycket den 23 december 2008
Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);
utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13 kap. 7 § plan- och bygglagen (1987:10)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2)

Lagen omtryckt 1992:1769.

3) Ett beslut i fråga om lov eller förhandsbesked inom sådana skydds- eller säkerhetsområden som avses i 8 kap. 9 § tredje stycket får överklagas

3)

Senaste lydelse 2004:1098.

  1. av Transportstyrelsen, om beslutet berör en civil flygplats,

  2. av tillsynsmyndigheten, om beslutet rör en kärnkraftsreaktor eller annan kärnteknisk anläggning, och

  3. i övriga fall av Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller den myndighet som någon av dessa myndigheter bestämmer.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1366

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)