Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2009:28) om synemän vid jordbruksarrende

Utkom från trycket den 3 februari 2009
utfärdad den 22 januari 2009.

1 §

Bestämmelser om syn vid jordbruksarrende finns i 9 kap. jordabalken.

2 §

Länsstyrelsen ska ge ett lämpligt antal personer behörighet att hålla arrendesyn (synemän).

En sådan behörighet ska gälla en tid av tre år. En syneman får dock efter utgången av denna tid avsluta en syn som har påbörjats dessförinnan.

3 §

En syneman får inte vara underårig och inte heller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Han eller hon ska vara förtrogen med arrende- och jordbruksförhållandena i länet.

4 §

Innan någon ges behörighet att hålla syn, ska länsstyrelsen inhämta yttrande från sådana myndigheter och organisationer som kan antas ha kännedom om hans eller hennes lämplighet som syneman.

5 §

Om någon som fått behörighet får förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller om han eller hon bedöms vara olämplig som syneman, ska länsstyrelsen besluta att frånta honom eller henne behörigheten.

Länsstyrelsen kan förordna att beslutet ska gälla omedelbart.

6 §

Länsstyrelsen ska föra en förteckning över dem som fått behörighet att hålla syn. I förteckningen ska den tid som bestämts för varje syneman anges.

Beslut som avses i 5 § ska omedelbart föras in i förteckningen. Länsstyrelsen får kungöra beslutet på lämpligt sätt.

7 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 5 § får dock inte överklagas.

SFS 2018:1040

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:28

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2009, då förordningen (1971:704) om synemän enligt 9 kap. jordabalken ska upphöra att gälla.

2. Den som har fått behörighet att hålla arrendesyn enligt förordningen (1971:704) om synemän enligt 9 kap. jordabalken ska också anses vara behörig enligt denna förordning.

SFS 2018:1040

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.