Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:208 Utkom från trycket den 31 mars 2009Förordning om ändring i förordningen (2005:1148) om vissa överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 §§ jordabalken;utfärdad den 19 mars 2009.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:1148) om vissa överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 §§ jordabalken dels att 1 § ska ha följande lydelse, dels att formulär 1 ska ha följande lydelse.1 §1 §En överenskommelse enligt 12 kap. 45 a § första stycket 2 jordabalken skanär det gäller en bostadslägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus som inte ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet eller en bostadslägenhet inom en ägarlägenhetsfastighet som inte ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet avfattas enligt formulär 1,när det gäller en bostadslägenhet som uthyraren innehar med hyresrätt och som upplåts i andra hand avfattas enligt formulär 2, ochnär det gäller en bostadslägenhet som uthyraren innehar med bostadsrätt och som upplåts i andra hand avfattas enligt formulär 3. Formulär 1 Överenskommelse om avstående från besittningsskydd för bostadslägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus eller inom en ägarlägenhetsfastighet Hyresvärdens namn, postadress och telefonnummer __ __ __ __ __ __ __ __Hyresgästens namn och postadress __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __Lägenhetens adress __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __Den dag då hyresavtalet ingicks __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __Vi kommer överens om att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet om hyresvärden begär att hyresförhållandet ska upphöra på grund av att hyresvärden ska bosätta sig i lägenheten eller överlåta huset eller, i fråga om ägarlägenhetsfastighet, hyresvärden ska bosätta sig på eller överlåta fastigheten.Denna överenskommelse gäller t.o.m._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datum _ _ _ _ _ _ _ _ 
Datum _ _ _ _ _ _ _ _ 
Datum _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Hyresvärdens underskrift 
Hyresgästens underskrift 
Underskrift av hyresgästens make eller sambo 
Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)