Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:533 Utkom från trycket den 2 juni 2009Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);utfärdad den 20 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:119, bet. 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227. föreskrivs att 3 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988)Lagen omtryckt 1992:1212. ska ha följande lydelse.3 kap.2 §2 § Senaste lydelse 1998:865. Inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser får fastighetsbildning inte ske i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för marks bebyggande eller användning än som avses i första stycket, ska fastighetsbildning ske så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas. Om det på grund av ett särskilt medgivande får uppföras en byggnad eller vidtas en annan därmed jämförlig åtgärd i strid mot en sådan bestämmelse, utgör det som nu har sagts inte hinder mot fastighetsbildning som behövs för att medgivandet ska kunna utnyttjas.Om det finns särskilda skäl, får undantag medges från andra stycket första meningen. Frågan om undantag prövas på lantmäterimyndighetens begäran avlänsstyrelsen, om undantaget avser fastighetsbildningens förenlighet med bestämmelser om strandskydd och motsvarar ett sådant fall som avses i 7 kap. 18 a § miljöbalken,kommunen, om undantaget avser fastighetsbildningens förenlighet med bestämmelser om strandskydd i ett fall som inte omfattas av 1, ellerlänsstyrelsen eller, efter länsstyrelsens förordnande, kommunen i övriga fall.Att regeringens tillåtelse behövs i vissa fall följer av 7 kap. 29 § miljöbalken.En kommuns beslut i en fråga som avses i tredje stycket får överklagas hos länsstyrelsen.Länsstyrelsens beslut i en fråga som avses i tredje stycket får överklagas hos regeringen.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.2. I fråga om en begäran om undantag enligt 3 kap. 2 § tredje stycket som har gjorts före den 1 juli 2009 tillämpas denna paragraf i dess tidigare lydelse.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)