Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:534 Utkom från trycket den 2 juni 2009Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);utfärdad den 20 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:119, bet. 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227. föreskrivs att 8 § ledningsrättslagen (1973:1144) ska ha följande lydelse.8 §8 § Senaste lydelse 2001:388. Inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser får en ledningsrätt inte upplåtas i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för marks bebyggande eller användning än som avses i första stycket, ska ledningsrätt upplåtas så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas.Om det finns särskilda skäl, får undantag medges från andra stycket. Frågan om undantag prövas på lantmäterimyndighetens begäran avlänsstyrelsen, om undantaget avser ledningsrättens förenlighet med bestämmelser om strandskydd och motsvarar ett sådant fall som avses i 7 kap. 18 a § miljöbalken,kommunen, om undantaget avser ledningsrättens förenlighet med bestämmelser om strandskydd i ett fall som inte omfattas av 1, ellerlänsstyrelsen eller, efter länsstyrelsens förordnande, kommunen i övriga fall.Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap. 28 a–29 b §§ miljöbalken.En kommuns beslut i en fråga som avses i tredje stycket får överklagas hos länsstyrelsen.Länsstyrelsens beslut i en fråga som avses i tredje stycket får överklagas hos regeringen.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.2. I fråga om en begäran om undantag enligt 8 § tredje stycket som har gjorts före den 1 juli 2009 tillämpas denna paragraf i dess tidigare lydelse.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)