Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:563 Utkom från trycket den 2 juni 2009Lag om ändring i lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet;utfärdad den 20 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:177, bet. 2008/09:CU27, rskr. 2008/09:248. föreskrivs att 5 § lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2008:532. Den kommunala lantmäterimyndigheten handlägger ärenden om fastighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning och fastighetsregistrering inom kommunen. Till den statliga lantmäterimyndigheten ska dock överlämnasförrättningar som avses i 4 kap. 7 a § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988),förrättningar som avser flera lantmäterimyndigheters verksamhetsområden,stora jord- och skogsbruksförrättningar som inte omfattar ny bebyggelse, ochandra särskilda förrättningar som av kompetens- eller resursskäl inte bör handläggas hos myndigheten.Beslut av den kommunala lantmäterimyndigheten att överlämna en förrättning får inte överklagas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)