Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:575

Utkom från trycket den 9 juni 2009
Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762);
utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 1 § fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) ska ha följande lydelse.

1) Länsstyrelsen får meddela ett förordnande för en kommun enligt 3 kap. 2 § tredje stycket 3 fastighetsbildningslagen (1970:988) endast om kommunen har tillgång till personal med den utbildning och erfarenhet som behövs för uppgiften. Om ett sådant förordnande inte meddelas, ska länsstyrelsen inhämta ett yttrande från kommunen innan den avgör ett ärende om undantag enligt 3 kap. 2 § tredje stycket fastighetsbildningslagen.

1)

Senaste lydelse 1987:354.

Om undantaget avser en åtgärd som kan inverka på en grannes rätt, ska länsstyrelsen eller kommunen ge grannen tillfälle att yttra sig innan undantaget beslutas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:575

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

2. I fråga om en begäran om undantag enligt 3 kap. 2 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) som har gjorts före den 1 juli 2009 tillämpas denna paragraf i dess tidigare lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)