Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:651 Utkom från trycket den 16 juni 2009Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);utfärdad den 4 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:146, bet. 2008/09:MJU27, rskr. 2008/09:258. föreskrivs att 5 kap. 1 §, 8 kap. 2 § och 9 kap. 2 och 3 §§ plan- och bygglagen (1987:10)Lagen omtryckt 1992:1769. ska ha följande lydelse.5 kap.1 §1 §Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ska ske genom detaljplan förny sammanhållen bebyggelse,ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller som ska förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked, ochbebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang.Första stycket ska tillämpas också i fråga omsådana andra anläggningar än byggnader som anges i 8 kap. 2 § första stycket 1–5 och 7–9, om anläggningarna kräver bygglov enligt den paragrafen,sådana vindkraftverk som anges i 8 kap. 2 § första stycket 6, dock endast om verken ska uppföras inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för byggnader eller andra anläggningar.Detaljplan behöver inte upprättas i den mån tillräcklig reglering har skett genom områdesbestämmelser.8 kap.2 §2 §I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs bygglov för attanordna nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,anordna upplag eller materialgårdar,anordna tunnlar eller bergrum som inte är avsedda för tunnelbana eller gruvdrift,inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter, som är hälso- och miljöfarliga, och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,uppföra radio- eller telemaster eller torn,uppföra vindkraftverk soma) är högre än 20 meter över markytan,b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,c) monteras fast på en byggnad, ellerd) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,uppföra murar eller plank,anordna parkeringsplatser utomhus,anordna begravningsplatser, ochväsentligt ändra anläggningar som avses i 1–9.Trots första stycket krävs det inte bygglov föratt inrätta, uppföra eller ändra en anläggning som anges i första stycket 4 eller 5, om det är fråga om en mindre anläggning avsedd endast för en viss fastighets behov,att uppföra ett vindkraftverk som anges i första stycket 6, om verket omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken, elleren åtgärd som anges i första stycket 8, om det på fastigheten finns endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark som i detaljplan har avsatts till gata eller väg.Enligt 5 § och 6 § första stycket 4 b får kommunen besluta om undantag från kravet på bygglov eller om längre gående krav. I 10 § finns särskilda bestämmelser för vissa anläggningar avsedda för totalförsvaret.9 kap.2 §2 § Senaste lydelse 1997:1198. Minst tre veckor innan arbetena påbörjas ska byggherren göra en anmälan till byggnadsnämnden (bygganmälan), om arbetena avseruppförande eller tillbyggnad av en byggnad,åtgärder som anges i 8 kap. 2 § första stycket,sådana ändringar av en byggnad som berör konstruktionen av de bärande delarna eller som avsevärt påverkar dess planlösning,installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation i byggnader,installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i byggnader eller inom tomter, ellerunderhåll av sådan bebyggelse med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som utfärdats med stöd av 5 kap. 7 § första stycket 4 eller 16 § 4.Byggnadsarbetena får påbörjas tidigare än som anges i första stycket om byggnadsnämnden särskilt medger det.Bygganmälan upphör att gälla om arbetena inte påbörjats inom två år från dagen för anmälan.Rivning av byggnader eller delar av byggnader som inte är komplementbyggnader, sådana ekonomibyggnader som avses i 8 kap. 1 § andra stycket eller sådana byggnader som avses i 8 kap. 10 § ska anmälas till byggnadsnämnden (rivningsanmälan).Bestämmelserna i första-tredje styckena om när anmälan ska göras, när arbetena får påbörjas och när anmälan upphör att gälla ska tillämpas också i fråga om rivning.3 §3 § Senaste lydelse 2007:1303. Krav på bygganmälan gäller intesådana åtgärder som rör en- eller tvåbostadshus och till dessa hörande komplementbyggnader och som enligt 8 kap. 4, 4 a eller 4 b § undantagits från krav på bygglov,uppförande, tillbyggnad eller annan ändring av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring inom områden som inte omfattas av detaljplan,sådana åtgärder beträffande anläggningar som anges i 8 kap. 2 § andra stycket 1 och 3,sådana åtgärder som anges i 2 § första stycket 3–5 i fråga om byggnader eller tomter som tillhör staten eller ett landsting, ochåtgärder som rör sådana byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid prövning av överklagade beslut som har meddelats före den 1 augusti 2009.3. Vid tillämpning av bestämmelserna i 10 kap. gäller fortfarande äldre bestämmelser om bygglovsplikt i 8 kap. 2 § första stycket 6 för vindkraftverk som har börjat uppföras före den 1 augusti 2009, om dessa bestämmelser leder till lindrigare påföljd.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)