Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1205

Utkom från trycket den 1 december 2009
Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762);
utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

dels att 25 och 26 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 6 § ska lyda "Protokoll, dagbok och aktbildning".

1) Om lantmäterimyndigheten meddelar ett tillståndsbeslut eller ett sådant fastighetsbildningsbeslut som får överklagas särskilt och om länsstyrelsen får överklaga beslutet enligt 15 kap. 8 § fastighetsbildningslagen (1970:988), ska en kopia av beslutet genast och senast inom en vecka sändas till länsstyrelsen. Detta gäller dock inte om en kopia av beslutet har lämnats till länsstyrelsen enligt 24 § första stycket.

1)

Senaste lydelse 2004:391.

En uppgift om fastighetsbildnings-, fastighetsbestämnings- eller gränsutmärkningsbeslut får föras in i fastighetsregistrets allmänna del trots att förrättningen inte är avslutad. Om beslutet i ett sådant fall har överklagats i viss del, ska lantmäterimyndigheten, sedan registreringsfrågan har handlagts, genast sända akten till domstolen.

2) Om en avslutad förrättning har överklagats, ska lantmäterimyndigheten, sedan eventuella registreringsfrågor har handlagts, genast sända förrättningsakten till fastighetsdomstolen.

2)

Senaste lydelse 2008:679.

Sedan uppgifter om fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutmärkning har förts in i fastighetsregistret, ska lantmäterimyndigheten skyndsamt underrätta den nämnd som avses i 18 a § om åtgärden.

När ett förordnande om inbetalning enligt 5 kap. 16 § fastighetsbildningslagen (1970:988) har vunnit laga kraft, ska lantmäterimyndigheten sända en kopia av förordnandet till Lantmäteriet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1205

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Mikael Gulliksson
(Justitiedepartementet)