Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:34

Utkom från trycket den 9 februari 2010
Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister;
utfärdad den 28 januari 2010.

Regeringen föreskriver att 44 och 47 §§ förordningen (2000:308) om fastighetsregister ska ha följande lydelse.

  1) Uppgifter om lagfart ska avse

  1)

  Senaste lydelse 2006:156.

 1. förvärvarens person- eller organisationsnummer, om sådant finns, och namn,

 2. datum för ansökan om lagfart och aktnummer,

 3. beslut som innefattar bifall till ansökan om lagfart, om dagen för bifall inte är densamma som dagen för ansökan,

 4. när ansökan om lagfart i en andel av fastigheten bifalls, uppgift om den andel som lagfarten avser,

 5. uppgift om förvärvets art och fångeshandlingens datum,

 6. uppgift om köpeskilling, om inte förvärvet omfattar en del av en fastighet,

 7. beslut som inte innefattar bifall till lagfartsansökan samt, om ansökan rör endast en del av fastigheten, uppgift om den del av fastigheten som ansökan avser,

 8. uppgift om namnändring beträffande den för vilken lagfart senast har sökts eller beviljats,

 9. hänvisning till ny ägares ansökan om lagfart på fastigheten eller del av den, om ansökan inte har bifallits,

 10. uppgift från förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken att hans eller hennes förordnande avser fastigheten, samt

 11. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 29 § första stycket 3–5 och 20 kap. 14 § jordabalken samt, såvitt gäller lagfart, 19 kap. 23, 25 och 35 §§ samma balk, 13 § fjärde stycket jordförvärvslagen (1979:230) och 5 § andra stycket sambolagen (2003:376).

2) Uppgifter om tomträttsinnehav ska avse

2)

Senaste lydelse 2006:156.

 1. de uppgifter som anges i 44 § 1–10 och 45 § första stycket, varvid vad som där sägs om fastighet, fångesman och ansökan om lagfart i stället ska avse tomträtt, tidigare tomträttshavare och ansökan om inskrivning av tomträtt, samt

 2. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 29 § första stycket 3–5 och 20 kap. 14 § jämfört med 21 kap. 7 § jordabalken samt, såvitt gäller inskrivning av tomträtt, 19 kap. 23, 25 och 35 §§ samma balk och 5 § andra stycket sambolagen (2003:376).

Om förvärvaren har förvärvat tomträtten eller del av tomträtten genom flera förvärv, ska 45 § andra stycket tillämpas på motsvarande sätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:34

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)