Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:810

Utkom från trycket den 6 juli 2010
Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304);
utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 21 § hyresförhandlingslagen (1978:304) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:185, bet. 2009/10:CU24, rskr. 2009/10:374.

21 §

2) I en förhandlingsöverenskommelse om hyra ska samma hyra bestämmas för sådana lägenheter som är lika stora och som omfattas av samma förhandlingsordning, om det inte med hänsyn till vad som är känt om lägenheternas beskaffenhet och övriga omständigheter kan anses vara skillnad mellan dem i fråga om bruksvärdet. Detta gäller dock inte om hyran bestäms enligt 12 kap. 55 c § jordabalken.

2)

Senaste lydelse 2006:409.

Första stycket hindrar inte att det i en förhandlingsöverenskommelse, på de grunder som anges i 12 kap. 55 § femte stycket jordabalken, bestäms att hyra ska betalas med lägre belopp under skälig tid eller att hyresgäster som deltar i ett för samtliga berörda hyresgäster öppet system för självförvaltning ska ha rätt till avdrag på den ordinarie hyran. Detta avdrag får dock inte vara större än vad som föranleds av självförvaltningens omfattning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:810

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)