Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:821

Utkom från trycket den 6 juli 2010
Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792);
utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 28 § bostadsförvaltningslagen (1977:792) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

Om en fastighet är ställd under tvångsförvaltning men förhållandena är sådana att en tillfredsställande förvaltning därvid inte kan uppnås, får kommunen lösa fastigheten.

Talan om inlösen ska väckas vid fastighetsdomstolen. I fråga om inlösen gäller i övrigt expropriationslagen (1972:719) i tillämpliga delar, dock med undantag för 4 kap. 1 § andra stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:821

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningen, om talan om inlösen har väckts före ikraftträdandet. I ett sådant fall ska hänvisningarna till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av juli 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)